Zmena priestupkov a správnych deliktov v školstve

I. VÝCHODISKÁ

Od 1.januára 2023 je účinný zákon č. 396/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

Zákon č. 396/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony mení v čl. II. zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Mení sa určenie priestupku podľa §37 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. takto :

„Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý
a) ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie,
b) zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci alebo viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku alebo
c) zanedbáva starostlivosť o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.“

 

Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane. Ide o priestupky, ktoré prejednáva obec.

 

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

 

V § 37a ods.1 sa mení určenie správneho deliktu takto :

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?