„Čierne stavby“ – zákonná legalizácia po novelizácii od 01.04.2024

I. VÝCHODISKÁ

Zákonom č. 46/2024 Z. z. s účinnosťou od 01. 04. 2024 došlo k zásadným zmenám v oblasti tzv. legalizácie „čiernych stavieb“.

Ak odhliadame od oprávnenej snahy zákonodarcu o zosúladenie právneho a skutkového stavu v tejto oblasti tak je potrebné skonštatovať, že došlo k tzv. zákonnej legalizácii (inak povedané „generálny pardón“) čiernych stavieb – a to podľa jednotlivých časových období a zásadne za splnenia v zákone nastavených podmienok, prípadne podmienok určených príslušným stavebným úradom.

Z prechodných ustanovení vyplýva, že „konania začaté na stavebnom úrade podľa doterajších predpisov, ktoré neboli právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do 31. marca 2024, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2024“ (§ 142l ods. 1 zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov).

 

II. ROZBOR

Pri danej problematike je z hľadiska potreby obce nutné rozlišovať tieto oblasti:

A/ Postup podľa zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – najmä § 142l a § 140d cit. zákona

B/ Postup obce podľa zák. č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv v znení neskorších predpisov – najmä § 46

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?