Komunálna informačná služba /KIS/

Poskytujeme právnu pomoc, špecializované odborné poradenstvo a konzultačnú činnosť vo všetkých oblastiach komunálneho práva zmluvným klientom advokátskej kancelárie.

Ako pomáhame

Aktívna právna pomoc

Upozorňovanie na nové právne predpisy a povinnosti z nich vyplývajúce, zasielanie potrebných a aktuálnych vzorov listín a podaní, zasielanie odborných manuálov a listinných podkladov.

Pasívna právna pomoc

Poskytovanie právnych konzultácii a poradenstva v sídle advokátskej kancelárie, prípadne na inom dohodnutom mieste a tiež telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Obsah poradenstva

Pilier analytický

Sumarizácia poznatkov, analytická činnosť, vyhľadávanie a orientácia v právnom prostredí samospráv.

Pilier znalostí

Poskytovanie odborných a špecializovaných znalostí a vedomostí v prospech samosprávy – a to nie len na vyžiadanie, ale aj aktívne v podobe Komunálnych spravodajcov a Prehľadu aktuálnej právnej úpravy.

Pilier podpory

Trvalý informačný zdroj, rýchla reakcia na aktuálne legislatívne zmeny a potreby obce s praktickými návrhmi riešení, upozorňovanie na potrebu zmien a doplnení legislatívy obce, zasielanie na využitie odporúčaných vzorov podaní, ale i normatívnych predpisov a to vrátane všeobecne záväzných nariadení.

Zobraziť menej Zobraziť viac

Všetko

S cieľom hľadania riešení a ciest pri riešení vecných a právnych problémov.

Výhody KIS

Registrácia

Registrácia je určená len pre klientov, ktorým na základe osobitnej zmluvy poskytujeme komunálnu informačnú službu. 

Ak nie ste náš klient bude Vám žiadosť o registráciu zamietnutá. Ak máte záujem o poskytovanie komunálnej informačnej služby alebo ďalšie otázky, prosím kontaktujte nás.