December 2022 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH:

 

 1. Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 452/2022 Z. z. o vydaní opatrenia zo 16. decembra 2022 č. 39957/2022/SRF/128262-M, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení neskorších predpisov.
 2. Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 453/2022 Z. z. o vydaní opatrenia zo 16. decembra 2022 č. 40020/2022/SRF/128278-M, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 2482/M-2005 z 21. novembra 2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.
 3. Zákon č. 467/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 4. Zákon č. 468/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 472/2022 Z. z. ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov  
 6. Oznámenie Ministerstva financií č. 484/2022 Z. z. o vydaní opatrenie Ministerstva financií SR zo dňa 12.12.2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
 7. Oznámenie Ministerstva financií č. 486/2022 Z. z. o vydaní opatrenie Ministerstva financií SR zo dňa 7. decembra 2022 č. MF/14506/2022-36, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov   
 8. Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie
 9. Zákon č. 517/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony   
 10. Nariadenie vlády SR č. 524/2022 Z. z. ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov
 11. Zákon č. 526/2022 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2023

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?