Marec 2024 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH

  1. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45/2024 Z. z., o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá
  2. Zákon č. 46/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  3. Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 49/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah a forma žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a spôsob overenia odbornej spôsobilosti
  4. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 50/2024 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven­skej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Sloven­skej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
  5. Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 54/2024 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby
  6. Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 62/2024 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandar­doch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z.
  7. Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Sloven­skej republiky č.63/2024 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii
  8. Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 69/2024 Z. z. o územnotechnických požiadavkách na výstavbu

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?