December 2023 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH

  1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 475/2023 Z. z. ktorým sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla a podmienky jej uplatnenia
  2. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 481/2023 Z. z. ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov
  3. Opatrenie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 483/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 376/2020 Z.z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 330/2022 Z.z.
  4. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 498/2023 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve
  5. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 502/2023 Z. z.
  6. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 518/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
  7. Vyhláška Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky č. 521/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a o uskladnení odpadovej ortuti v znení vyhlášky č. 26/2021 Z.z.
  8. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 527/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú hranice chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd
  9. Zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií
  10. Zákon č. 534/2023 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2024

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?