Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

I. VÝCHODISKÁ

 

Zákon č. 248/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ustanovuje od 1. januára 2023 nový typ dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

Vo všeobecnosti zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru iba výnimočne. Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce predstavuje osobitný druh dohody, ktorú môže zamestnávateľ uzatvoriť so zamestnancom na výkon sezónnej práce. Pri tejto forme dohody sa nevyžaduje výnimočnosť jej použitia pri zamestnávaní, pretože zákon č. 248/2022 Z. z. dopĺňa do §223 ods.1 Zákonníka práce vetu : „Podmienka výnimočnosti podľa prvej vety sa nevzťahuje na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce podľa § 228a ods. 1 písm. b).“

 

Pojmom sezónna práca sa rozumie výkon pracovnej činnosti, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku. Druhy sezónnej práce vykonávané v sektore poľnohospodárstva, cestovného ruchu, v potravinárstve a lesnom hospodárstve, na základe ktorých bude môcť zamestnanec vykonávať zárobkovú činnosti na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, sú taxatívne vymenované v prílohe č. 1b Zákonníka práce a ide o tieto pracovné činnosti:

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?