Elektronické doručovanie dokumentov a listín obci

I. VÝCHODISKÁ

 

Každý, kto zasiela podanie do elektronickej schránky, dostane späť do svojej elektronickej schránky doručenku – údaj o dni a čase, kedy nastalo elektronické doručenie, identifikátor prijímateľa a odosielateľa a údaje o doručovanej elektronickej správe. Cieľom zavedenia elektronických schránok je efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia s verejnou správou.

 

Každému subjektu sa zriaďuje iba jedna elektronická schránka a jej zriadenie je bezplatné. Na to, aby mohla byť elektronická schránka využívaná na elektronické doručovanie, musí byť aktivovaná na doručovanie.  Schránky orgánov verejnej moci – a aj obcí – sú aktivované na doručovanie súčasne s ich zriadením.

 

Elektronické doručovanie v podmienkach samosprávy po posledných novelizáciách je „nastavené“ tak, že rozhodujúcim momentom pre posúdenie doručenia je prijatie listiny do elektronickej schránky obce a nie je pritom právne relevantné, kto je správcom tejto schránky. Rovnako tak je nepodstatné, kedy obec prevzala uvedený dokument a kedy ho zapísala do príslušnej registratúry – nesúvisí to teda s pracovným týždňom, prípadne pracovnou dobou (inak povedané ak do elektronickej schránky príde listina v sobotu, tak potom ako deň doručenia sa vyznačí sobota – a nie napríklad pondelok).

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?