Jún 2022 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH:

 

 1. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 194/2022 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 198/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní
 4. Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe
 5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca
 6. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 219/2022 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine
 7. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 8. Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 9. Zákon č. 223/2022 Z. z. o základnej škole
 10. Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 225/2022 Z. z. o jednotnom formáte elektronických správ
 11. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 226/2022 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015
 12. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky č. 227/2022 Z. z. o úprave súm životného minima
 13. Zákon č. 230/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 14. Zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 15. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2022 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023  

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?