Komisie obecného zastupiteľstva

I. VÝCHODISKÁ

 

Po voľbách do orgánov samosprávy obcí sa nanovo obsadzujú orgány obce, ustanovuje sa na nové funkčné obdobie starosta obce a aj poslanci obecného zastupiteľstva. Od pôsobnosti obecného zastupiteľstva je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom, preto je nevyhnutné nanovo zvoliť členov komisií obecného zastupiteľstva, prípadne je možné aj niektoré komisie obecného zastupiteľstva zrušiť alebo vytvoriť nové komisie obecného zastupiteľstva.

 

Nie je zákonnou povinnosťou, aby k obsadeniu komisií obecného zastupiteľstva došlo na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Obsadenie komisií obecného zastupiteľstva si vyžaduje komunikáciu s novozvolenými poslancami a zároveň ich súhlas so zvolením do konkrétnej komisie, prípadne aj posúdenie potreby komisií obecného zastupiteľstva. Pritom tiež platí, že jedinou povinnou komisiou je komisia na ochranu verejného záujmu, ktorá sa zriaďuje podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?