August 2023 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH:

 1. Zákon č. 317/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 2. Zákon č. 330/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 4. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 334/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 5. Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 335/2023 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
 6. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.336/2023 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky č. 49/2019 Z.z.
 7. Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č.  337/2023 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov
 8. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.  339/2023 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii
 9. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.  340/2023 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním  
 10. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.  341/2023 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole
 11. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.  344/2023 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.  223/2022 Z. z. o základnej škole    
 12. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 354/2023 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch    

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?