Jún 2023 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH:

 1. Zákon č. 194/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 195/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 3. Zákon č. 196/2023 Z. z., o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 4. Zákon č. 198/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 5. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2023 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
 6. Zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy
 7. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č.  220/2023 Z. z. o úprave súm životného minima
 8. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.  224/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2022 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023
 9. Zákon č. 239/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony  
 10. Zákon č. 240/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov  
 11. Ústavný zákon č. 241/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov   
 12. Zákon č. 242/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony    
 13. Nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 243/2023 Z. z., ktorým sa  ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024    
 14. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 247/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách      
 15. Vyhláška Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky  č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia       
 16. Vyhláška Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky  č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí       
 17. Vyhláška Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky  č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia        
 18. Vyhláška Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky  č. 251/2023 Z. z. o kvalite palív
 19. Vyhláška Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky  č. 252/2023 Z. z. o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo        
 20. Vyhláška Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky  č. 254/2023 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia        
 21. Vyhláška Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky  č. 257/2023 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní
 22. Vyhláška Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky  č. 259/2023 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov         
 23. Zákon   č. 263/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov          
 24. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu  č. 264/2023 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení        
 25. Zákon č. 276/2023 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 26. Zákon č. 278/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
 27. Zákon č. 280/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov             

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?