Majetkové priznania vedúcich zamestnancov

I. VÝCHODISKÁ

Zákon č. 552/2003 Z. z. o  výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v ust. § 10 ods. 1 určuje vedúcim zamestnancom povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery do:

30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca,

31. marca každého kalendárneho roka.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

V roku 2023 v termíne do 31.3.2023 sú povinní podať oznámenia o majetkových pomeroch podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, t.j. podľa stavu k 31.decembru 2022 :

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?