Majetok obce – investície do cudzieho majetku (možnosti obce)

I. VÝCHODISKÁ

 

V samosprávach v súčasnosti rezonuje opakovane otázka možností obce investovať finančné prostriedky do cudzieho majetku.

 

Preto si dovoľujeme nižšie vymedziť legislatívny rámec takejto možnosti, ktorá by sa mohla stať podkladom pre rozhodnutia obce o takomto úkone (samozrejme po zvážení všetkých alternatív) a ktorá jasne a jednoznačne vymedzuje zákonné podmienky.

 

II. ROZBOR

 

Podľa čl. 55a Ústava Slovenskej republiky chráni dlhodobú udržateľnosť svojho hospodárenia, ktoré sa zakladá na transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov. Tieto princípy rovnako zakotvuje čl. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov.

 

Podľa § 33 ods. 1 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musia byť pri návrhoch zákonov predkladaných národnej rade uvedené a zdôvodnené ich predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov alebo na úhradu úbytku príjmov. Z uvedeného dôvodu a v zmysle tohto ustanovenia je nevyhnutné a potrebné pri predložení návrhu zákona uviesť všetky predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy.

 

Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze pod sp. zn. PL. ÚS 13/2022 konštatoval: „Zavedením čl. 55a ústavy ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, z 9. decembra 2020 bola hodnota dlhodobej udržateľnosti, ako aj s tým súvisiaca transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov, potvrdená ako ústavná hodnota.“.

 

Z týchto princípov (hospodárenie sa zakladá na transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov) okrem iného vyplýva – v zhode s prístupom právnej vedy – že princíp transparentnosti vynakladania verejných prostriedkov treba chápať tak, že verejnosti sú otvorene, zrozumiteľne a včas poskytované podstatné informácie o tom, ako a na čo sa vynakladajú verejné prostriedky. To zahŕňa aj potrebu dôveryhodnosti tých, ktorí s verejnými prostriedkami nakladajú, pričom dôveryhodnými sú vtedy, ak majú jasnú predstavu o svojom poslaní a úlohách, dokážu svoje rozhodnutia a postupy presvedčivo zdôvodniť a z ich kania je zrejmé, že sledujú verejný záujem.

 

V intenciách daného problému – investovanie do cudzieho majetku zo strany obce – je potrebné rozlišovať minimálne nasledovné alternatívy:

1/ poskytnutie daru zo strany obce (do cudzieho majetku)

2/ možnosť investovať do cudzieho majetku.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?