Marec 2023 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH:

  1. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 75/2023 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
  2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 82/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov
  3. Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 87/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z.z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
  4. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 88/2023 Z. z., o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
  5. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?