Metodické usmernenie – upozornenie ÚGKaK SR k čiernym stavbám

I. VÝCHODISKÁ

Zákonom č. 46/2024 Z. z. s účinnosťou od 01. 04. 2024 došlo k zásadným zmenám v oblasti tzv. legalizácie „čiernych stavieb“.

Na uvedenú novelizáciu „reagoval aj Úrad geodézie, kartografie a katastra SR pod č. LPO/2024/000840-25 zo dňa 26. 03. 2024 vydaním metodického usmernenia – upozornenia k čiernym stavbám (oznámenie o zmene zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov).

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?