Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

I. VÝCHODISKÁ

 

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v § 98 určuje, že :

 • miestnu daň z nehnuteľnosti,
 • miestnu daň za psa,  
 • miestnu daň za predajné automaty,
 • miestnu daň  za nevýherné hracie prístroje,
 • miestnu daň  za jadrové zariadenie

možno zaviesť a zrušiť, určiť a zmeniť sadzby dane, koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby, hodnotu pozemku, príplatok za podlažie, oslobodenie od dane alebo zníženie dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pre poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 83 určuje, že obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho obdobia :

 • sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1,
 • hodnotu koeficientu,
 • pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku,
 • podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1,
 • podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2,
 • sadzby poplatku aj podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu v súlade s § 78 ods. 4,
 • zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba alebo poplatníkovi, ktorý preukáže, že vytriedil určený podiel zložiek komunálneho odpadu;
 • zavedenie množstvového zberu

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?