Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

I. VÝCHODISKÁ

 

V poslednom komunálnom spravodajcovi sme Vám zaslali vzor VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. S účinnosťou od 1. novembra 2022 sa zákonom č. 335/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov mení miestny poplatok za komunálne odpady drobné stavené odpady a táto zmena vyžaduje novú úpravu tohto poplatku vo VZN obce, ktorý tento poplatok upravuje. Zároveň je táto zmena prepojená aj s VZN o nakladaní s komunálnym odpadom.

 

V tomto spravodajcovi sme pre Vás pripravili :

  • rozbor zmien v právnej úprave miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
  • a časť vzoru VZN o miestnych daniach a o  miestnom poplatku za komunálny odpad, v ktorom je zapracovaná zmena vykonaná zákonom č. 335/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 

Podľa § 78 ods.3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením:

  • sadzbu poplatku podľa §78 odseku 1

alebo

  • sadzbu preddavku na poplatok podľa §78 odseku 2

uplatní sa dolná hodnota sadzby poplatku podľa §78 odseku 1 písm. a), t.j. paušálne za osobu a kalendárny deň v sume 0,02 eura

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?