Náhrady (bezdôvodné obohatenie) za užívanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami vo vlastníctve obcí

I. VÝCHODISKÁ

Neriešená problematika legitímneho práva obcí užívať verejné statky – miestne komunikácie postupne dospela do jednoznačného záveru ohľadne toho, že vlastníci pozemkov pod týmito komunikáciami nie sú oprávnení brániť akýmkoľvek spôsobom verejnému užívaniu stavby miestnej cesty, a to vrátane jej opráv, údržby a rekonštrukcie (napríklad ako sa to dialo v praxi: uložením prekážky, uložením štrku alebo kamenia, rozorávaním a pod.).

 

Rovnako tak judikatúra zjednotila názory ohľadne finančných nárokov za užívanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami vo vlastníctve obce tak, že konštatovala:

  • úhrada za zákonné vecné bremeno je jednorázová a vzťahuje sa výlučne na prvého vlastníka ku dňu účinnosti zák. č. 66/2009 Z. z. v platnom znení,
  • úhrada za zákonné vecné bremeno sa premlčuje vo všeobecnej 3 – ročnej premlčacej dobe.

 

To z pohľadu dopadov na obce znamená, že všetky nároky týchto vlastníkov pozemkov pod miestnymi komunikáciami sú už premlčané a v prípade uplatnenia na súde z ich strany je žiaduce a potrebné vždy uplatniť námietku premlčania (s doložením dole citovaných rozsudkov súdov).

 

Treba súčasne zvýrazniť, že s ohľadom na to nie je možné aktívne sa brániť a využívať rozhodnutia súdov spred roka 2020, pretože už boli prekonané zjednocujúcim právnym názorom Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?