Nahrávanie v samospráve obce (rokovanie OZ)

I. VÝCHODISKÁ

 

Všetky základné práva a slobody sa chránia len v takej miere a rozsahu, dokiaľ uplatnením jedného práva alebo slobody nedôjde k neprimeranému obmedzeniu, či dokonca popretiu iného práva alebo slobody. Rovnováha verejného a súkromného záujmu je dôležitým kritériom na určenie primeranosti obmedzenia každého základného práva alebo slobody. Tento právny názor sa týka úpravy všetkých práv a slobôd zaručených podľa druhej hlavy ústavy.

 

Pri strete jedného práva s iným právom (ústavným) – teda základných práv stojacich na rovnakej úrovni je vecou aplikujúceho správneho orgánu – s prihliadnutím na okolnosti každého prípadu zvážili, či jednému právu nebola bezdôvodne daná prednosť pred právom druhým. V prípade takéhoto posudzovania je potrebné aby aplikujúci orgán aj v prípade rozporu medzi základnými právami rešpektoval podstatu a zmysel kolidujúcich základných práv.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?