Nezlučiteľnosť (inkompatibilita) výkonu funkcie starostu s inými zamestnaniami a funkciami

I. VÝCHODISKÁ

 

V súvislosti so začiatkom  nového funkčného obdobia starostov obcí je potrebné pripomenúť právnu úpravu nezlučiteľnosti výkonu funkcie starostu a právne úkony potrebné k tomu aby nezlučiteľnosť nespôsobila zánik mandátu starostu.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

Nezlučiteľnosť starostu obce s inými funkciami a zamestnaniami upravujú dva právne predpisy :

1./ Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“)

2./ Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „ úst. zákon č. 357/2004 Z. z.“)

 

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?