Nový zákon o ovzduší a kompetencie (úlohy) obce

I. VÝCHODISKÁ

 

Od 1. júla 2023 bude účinný zákon č. 146/2023 Z. z. ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 11 k tomuto zákonu. Zrušuje sa zároveň zák. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov – preto je nevyhnutné zosúladiť doterajší právny stav s novým právnym stavom a k tomu je potrebné schváliť a prijať nové všeobecne záväzné nariadenia obce (ak sa rozhodne pre reguláciu tejto oblasti).

 

Územie Slovenskej republiky sa člení na zóny a aglomerácie tak, ako to ustanovuje vykonávací predpis podľa § 62 písm. c), pričom

a) zónou je časť územia vymedzená na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia,

b) aglomeráciou je husto osídlená zóna vymedzená na účely hodnotenia kvality ovzdušia, v ktorej žije viac ako 250 000 obyvateľov, alebo územie s menším počtom obyvateľov, ale s vysokou hustotou osídlenia tak, ako to ustanovuje a vymedzuje vykonávací predpis.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?