Ochranné pásmo cintorína – nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku – judikatúra

I. VÝCHODISKÁ

 

Zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov založil novým spôsobom právne vzťahy k pozemkom nachádzajúcim sa v ochrannom pásme cintorína.

 

V tomto kontexte treba preto rozlišovať dôsledne

  • pozemky v rámci verejného cintorína a kompetencie obce s tým spojené (z pohľadu obce najmä povinnosť pochovávať a uzatvárať zmluvy o nájme hrobového miesta (a to bez ohľadu na to, kto je vlastníkom pozemku)
  • uzatváranie zmluvných vzťahov v rámci verejného cintorína s vlastníkmi pozemkov, resp. cirkvou alebo aplikácia tzv. zákonného vecného bremena na pozemky v rámci areálu verejného cintorína (nároky vlastníkov z tohto titulu sú už premlčané a teda obec za ich užívanie nemusí nič uhrádzať – viď k tomu podrobnú právnu argumentáciu v Spravodajcovi č. 06 a 07)
  • práva vlastníkov pozemkov v prípadoch, ak obec určí ochranné pásmo – uvedenú možnosť je potrebné vždy zvažovať, pretože so sebou nesie na strane jednej potenciálne náklady (v intenciách judikatúry súdov – viď nižšie) ale na strane druhej obec „riskuje“ zastavanie voľných okolitých plôch na iné účely (a v konečnom dôsledku bude musieť riešiť iné umiestnenie alebo rozšírenie cintorína).

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?