Odmeňovanie zástupcu starostu a poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev

I. VÝCHODISKÁ

Zákon odlišuje výkon verejnej funkcie od právneho postavenia zamestnancov vykonávajúcich prácu v pracovnom pomere. Pre závislú prácu v pracovnom pomere je charakteristické, že ide o osobný výkon práce zamestnancom za dojednanú mzdu podľa pokynov zamestnávateľa.

 

Naopak pri výkone verejnej funkcie poslanec obecného zastupiteľstva nie je viazaný žiadnymi pokynmi a vykonáva funkciu s cieľom naplnenia poslaneckého sľubu. Poslanci obecného zastupiteľstva totiž pri výkone svojho mandátu nevystupujú vo vzťahu k obci ako subjekty v závislom postavení a v pozícii pracovnoprávnej podriadenosti. Poslanecká funkcia sa spravidla vykonáva ako verejná funkcia popri doterajšom vzťahu poslanca k zamestnávateľovi a zákon výslovne uvádza, že výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa doterajší pracovný pomer alebo obdobný pomer neprerušuje a pracovnoprávne vzťahy poslanca obecného zastupiteľstva, ktoré vznikli pred zložením poslaneckého sľubu, zostávajú zachované.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravuje odmeňovanie zástupcu starostu a poslancov v § 25 ods. 7 a 8.

Ad.1. / odmeňovanie zástupcu starostu

§ 25 ods.7 znie :

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?