Október 2022 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH:

 

  1. Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 330/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 376/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
  2. Zákon č. 335/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  3. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií
  4. Zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  5. Zákon č. 350/2022 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?