Opravy, údržba a starostlivosť, rekonštrukcie miestnych ciest (komunikácií)

I. VÝCHODISKÁ

V súčasnom období sa na úrovni štátu pripravuje výzva na opravy, údržbu a rekonštrukcie miestnych ciest vo vlastníctve obcí a miest (s predpokladom v mesiaci marec – apríl 2024). Vzhľadom k tomu je potrebné sa v danej problematike zorientovať a nastaviť systémy tak, aby obce a mestá boli na danú výzvu pripravené tak, aby spĺňali požadované podmienky.

 

Preto si dovoľujeme v tomto komunálnom informačnom spravodajcovi zvýrazniť relevantné právne okolnosti a skutočnosti, ktoré musí ovládať a mala by využiť každá obec a mesto pri príprave výzvy na opravy, údržbu a rekonštrukcie miestnych ciest vo vlastníctve obce. Dole uvedenú právnu argumentáciu je potrebné využiť aj vtedy, ak obec nemá formálnoprávne evidované miestne cesty vo forme záznamovej listiny na príslušnej správe katastra.

 

Od 01. marca 2009 je účinný zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve obce, ktoré prešli do vlastníctva obce podľa osobitných predpisov, a to vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Primerane sa vzťahuje aj na usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých je umiestnený cintorín (okrem pozemkov vo vlastníctve cirkví), športový areál alebo verejná zeleň, ak tento cintorín, športový areál alebo verejná zeleň prešli do vlastníctva obce podľa osobitného predpisu.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?