Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov …

I. VÝCHODISKÁ

 

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení (ďalej len „ústavný zákon“) ukladá v čl.7 určeným verejným funkcionárom povinnosť podávať písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok :

  • do 30 dní odo dňa, keď sa ujmú výkonu verejnej funkcie,
  • a počas jej výkonu každoročne vždy do 30.apríla každého kalendárneho roka

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?