Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov – čl. 7 ústavného zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení

I. VÝCHODISKÁ

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení (ďalej len „ústavný zákon“) ukladá v čl.7 určeným verejným funkcionárom povinnosť podávať písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok :

  • do 30 dní odo dňa, keď sa ujmú výkonu verejnej funkcie,
  • a počas jej výkonu každoročne vždy do 30.apríla každého kalendárneho roka

 

Novozvolení verejní funkcionári podávali písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok – rok 2021 do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie.

 

Verejní funkcionári sú povinní podať písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok – rok 2022 do 30.apríla každého kalendárneho roka

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

Povinnosť podávať písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov do 30. apríla každého kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok počas výkonu verejnej funkcie s údajmi podľa čl.7 ods. 1 cit. ústavného zákona.

 

Túto povinnosť má v podmienkach obcí :

  • starosta obce, ktorý oznámenie podáva komisii obecného zastupiteľstva.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?