Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov …

I. VÝCHODISKÁ

 

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení (ďalej len „ústavný zákon“) ukladá v čl.7 určeným verejným funkcionárom povinnosť podávať písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok :

  • do 30 dní odo dňa, keď sa ujmú výkonu verejnej funkcie,
  • a počas jej výkonu každoročne vždy do 30.apríla každého kalendárneho roka

 

podľa čl. 7 ods. 3 ústavného zákona platí :

„ Ak je verejný funkcionár zvolený alebo vymenovaný do inej verejnej funkcie alebo je opätovne zvolený alebo vymenovaný do tej istej verejnej funkcie a podal v kalendárnom roku oznámenie podľa odseku 1 príslušnému orgánu podľa odseku 5, nie je povinný ho podať tomu istému orgánu opätovne.“

 

Opätovne zvolený verejný funkcionár , ktorý podal v kalendárnom roku oznámenie podľa odseku 1 príslušnému orgánu podľa odseku 5, nie je povinný ho podať tomu istému orgánu opätovne.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?