Plat starostu po voľbách – možnosti riešenia

I. VÝCHODISKÁ

 

Podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov platí:

„(1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 7) za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 6. Ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí starostovi plat najviac v sume minimálnej mzdy; ustanovenia § 4 ods. 1 až 5 sa v tomto prípade neuplatnia. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

(2) Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.“

 

Podľa § 4 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov platí :

„(5) Starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Tento plat nemôže byť nižší ako súčin platu ustanoveného podľa § 3 a koeficientu 0,3.“

 

Podľa § 4 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov platí :

„(6) Obecné zastupiteľstvo v obci s počtom obyvateľov do 500 môže kedykoľvek, so súhlasom starostu, znížiť 1,49-násobok platu až na 0-násobok počas jeho funkčného obdobia.“

 

Podľa § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov platí :

„ (2) Nárok na plat starostovi zaniká dňom zániku jeho mandátu. 12) Nárok na plat starostovi nezaniká, ak bol starosta do funkcie opätovne zvolený.“

 

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?