Používanie pyrotechnických výrobkov na území obce

právny stav k 04.06.2024

 

I. VÝCHODISKÁ

Na používanie tzv. zábavnej pyrotechniky sa vzťahuje zák. č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Začiatkom tohto roka došlo k novelizácii zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii (ďalej aj ako „zákon o výbušninách“) a to zákonom č. 330/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Dochádza tak k ďalšiemu sprísneniu používania tzv. zábavnej pyrotechniky. Predmetom novely zákona je – na základe širokého a dlhodobého verejného záujmu – obmedzenie predaja a úprava používania vybraných kategórií pyrotechnických výrobkov, predovšetkým z kategórií F2 a F3, a to petárd, zábleskových petárd, batérií petárd, batérií petárd s externou oporou, batérií zábleskových petárd, batérií zábleskových petárd s externou oporou, výmetníc, mín, rímskych sviec, rakiet obsahujúcich pyrotechnickú jednotku a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy, ktorých hlavným efektom je hluk.

 

II. ROZBOR a ZÁVERY

Pri danej problematike je z hľadiska potreby každej obce nutné rozlišovať najmä tieto oblasti:

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?