Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu

I. VÝCHODISKÁ

 

V súvislosti s koncom funkčného obdobia starostov a ich prípadnou nevyčerpanou dovolenkou Vám k uvedenej problematike poskytujeme tohto spravodajcu.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

Preplácanie nevyčerpanej dovolenky upravuje všeobecne § 116 Zákonníka práce. Uvedené ustanovenie umožňuje poskytnutie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku v súlade s čl. 7 Smernice 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, podľa ktorého má každý zamestnanec nárok na minimálnu platenú ročnú dovolenku v trvaní štyroch týždňov, pričom namiesto tejto dovolenky nemôže byť vyplatená peňažná náhrada, s výnimkou prípadov skončenia pracovného pomeru. Len výnimočne Zákonník práce umožňuje, aby za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, pretože zamestnávateľ mu nástup neurčil, patrila náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?