Priestupky v školstve – konanie

I. VÝCHODISKÁ

Od 1.januára 2023 je účinný zákon č. 396/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým sa v čl. II. mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to priestupok – § 37 a tiež správny delikt – § 37a v oblasti školstva. V priebehu mesiaca február môžu byť obciam doručené prvé oznámenia riaditeľov škôl o priestupkoch už podľa uvedenej novej úpravy priestupkov.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

Obec vykonáva konanie o priestupku podľa § 37 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. na základe oznámenia riaditeľa školy, ktorý je povinný oznámiť obci a orgánu štátnej správy to, že zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa.

 

Podľa § 5 ods.11 a 12 zák. č. 596/2003 z. z. platí :
„(11) Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, 20) oznámi riaditeľ túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.
(12) Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. 21)“

 

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?