Príspevok zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie zamestnanca

I. VÝCHODISKÁ

 

Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov do Zákonníka práce prináša inštitút príspevku zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie zamestnanca.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

S účinnosťou od 1 januára 2023 zákon č. 222/2022 Z. z. vkladá do Zákonníka práce ustanovenie § 152c, pričom toto ustanovenie reflektuje prijatie zákona č. 222/2022 o štátnej podpore nájomného bývania a zavádza inštitút príspevku zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie.

 

㤠152c

Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie

(1) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorý je nájomcom bytu štátom podpo­rovaného nájomného bývania na základe nájomnej zmluvy podľa osobitného predpisu, príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, v sume najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však v sume 360 eur za kalendárny mesiac, ak je zamestnanec v pracovno-právnom vzťahu so zamestnávateľom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje. U zamestnanca, ktorý má do­hodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa § 49, sa suma príspevku na štá­tom podporované nájomné bývanie za kalendárny mesiac podľa prvej vety zníži v pome­re zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. U zamestnanca, s ktorým zamestnáva­teľ uzatvoril pracovný pomer v priebehu kalendárneho mesiaca, sa suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom počtu kalendárnych dní od začatia pracovného pomeru k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a počtu kalendárnych dní v danom mesiaci. Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?