Rozpočet obce – aktuálne a využiteľné metodické usmernenia Ministerstva financií SR a dôvodová správa

 

I. VÝCHODISKÁ

Obec ako subjekt verejného práva realizuje svoju činnosť a jednotlivé aktivity tak, aby bola spôsobilá vždy a za každých okolností splniť svoje zákonné povinnosti, ale zároveň aby bola naplnená aj nosná idea samosprávy o tom, že budú postupne napĺňané oprávnené záujmy obyvateľov obce a ďalších subjektov pôsobiacich na území tej – ktorej obce.

 

Obciam je už na ústavnej úrovni garantované jednak

  • postavenie subjektu oprávneného nadobúdať majetok (postavenie vlastníka) a ďalej
  • postavenie subjektu spôsobilého s nadobudnutým majetkom nakladať na základe vlastného a predchádzajúceho ekonomického uváženia (postavenie hospodára).

 

V súlade s nálezom Ústavného súdu ČR, sp. zn. II. ÚS 2191/20: Ústavný súd pripomína, že najmä na menšie obce sú veľmi často kladené vysoké nároky z pohľadu administratívy.

Zástupcovia obcí pritom často nakladajú s majetkom obce či získavajú väčšie finančné prostriedky k zaisteniu rozsiahlych verejnoprávnych stavieb s pomerne obmedzeným personálnym i finančným zaistením a bez potrebnej odbornej podpory, avšak s vedomím, že v prípade pochybenia bude obec čeliť veľkým finančným problémom, alebo dokonca že budú sami čeliť zodpovednosti, v najhoršom prípade v trestnoprávnej rovine.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?