Štatút obce – aktuálny vzor po novelách

I. VÝCHODISKÁ

 

Právna úprava vykonaná zákonom č. 137/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyžaduje po každej obci zásadným spôsobom dopracovať a upraviť svoje „Zásady hospodárenia s majetkom obce“ a prípadne aj ďalšie normatívne predpisy, ak by boli alebo mohli byť v rozpore s hore uvedenou novelizáciou.

 

Pritom je nevyhnutné dať do súladu s touto novelizáciou aj základný vnútroorganizačný obligatórny predpis obce – a to Štatút obce.

 

Dôvodom je to, že tento predpis vo všeobecnosti obsahoval a obsahuje početné formulácie opierajúce sa o majetkové a finančné dispozície, ktoré novelizáciou zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov boli modifikované alebo zmenené. Rovnako tak je potrebné „odstrániť“ duplicitnú úpravu v týchto predpisoch – z dôvodu zákonnosti a jednoznačnosti.

 

Úprava predkladaného vzoru Štatútu obce je urobená už aj podľa právnej úpravy obsiahnutej v zák. č. 195/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Právna úprava podľa zákona č. 137/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je účinná od 1. novembra 2023.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?