Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

I. VÝCHODISKÁ

 

Po voľbách do orgánov samosprávy obcí je potrebné, aby sa funkcionári obce zvolení vo voľbách a to tak starosta obce ako aj poslanci obecného zastupiteľstva ujali výkonu funkcie.

 

K ustanoveniu novozvolených funkcionárov obce do funkcie dochádza na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Podľa § 12 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov platí, že ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.

 

Podľa § 12 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov platí, že ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

Z dôvodovej správy k zákonu o obecnom zriadení možno v tejto súvislosti citovať: „Doplnenie termínu konania prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, mimoriadneho zasadnutia, ako i riešenie situácie, keď starosta úmyselne nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva si vyžiadali problémy, ktoré sa vyskytli v praxi“.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?