Verejné priestranstvá – vlastníctvo obce „ex lege“ – judikatúra

I. VÝCHODISKÁ

Nejednotnosť prístupu súdov ale aj obyvateľov obce k tzv. verejným statkom – verejným priestranstvám spôsobovala a spôsobuje početné „nezrovnalosti“ a nejasnosti v prístupe k tejto problematike.

 

Je však potrebné skonštatovať, že dole citovaná judikatúra súdov (slovenská judikatúra pritom dôsledne preberá českú judikatúru) zjednotila názory a výslovne uviedla, že v prípade verejných priestranstiev slúžiacich pre verejné užívanie ide o tzv. verejné statky, ktoré sú „ex lege“ výlučne vo vlastníctve obce.

 

Tým nie sú dotknuté práva vlastníkov pozemkov, ktorým zostáva však len tzv. „nuda proprietas“ (holé vlastníctvo), bez možnosti zasahovať do vlastníctva obce ako vlastníka verejného priestranstva.

 

II. JUDIKATÚRA

Z použiteľnej judikatúry súdov k tomu možno uviesť najmä nasledovné rozhodnutia súdov

 

1./ Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4Cdo 52/2009:

 

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?