Vzor VZN obce miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

I. VÝCHODISKÁ

V priebehu roka 2023 došlo k nasledovným zmenám zákona č. 582/2004 Z. z. o miest­nych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov:

  1. zákon č. 2/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využí­vaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  2. zákon č. 198/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  3. zákon č. 205/2023 Z. z., o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy
  4. zákon č. 278/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miest­nych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?