Zákonné vecné bremená – miestne cesty (komunikácie) na území obce

I. VÝCHODISKÁ

Poslednými rozhodnutiami a judikatúrou súdov došlo k právnemu zjednoteniu názorov a odstráneniu doterajších rozdielnych prístupov k posudzovaniu nárokov spojených s existenciou zákonných vecných bremien v prospech obcí. Je tak možno skonštatovať, že judikatúra výslovne uviedla, že:

  • zákonné vecné bremeno vzniká „ex lege“ a formálne sa realizuje zápisom (formou záznamovej listiny) do katastra nehnuteľností,
  • nezapísanie do príslušných operátov katastra nehnuteľností (vyznačením kódu užívania pozemku pod komunikáciou a vyznačením zákonného vecného bremena s odkazom na záznamovú listinu) neznamená, že obec nie je vlastníkom miestnej cesty (komunikácie),
  • úhrada za zákonné vecné bremeno je jednorázová a vzťahuje sa výlučne na vlastníka ku dňu účinnosti zák. č. 66/2009 Z. z. v platnom znení,
  • úhrada za zákonné vecné bremeno sa premlčuje vo všeobecnej 3 – ročnej premlčacej dobe,
  • to znamená, že všetky nároky sú už ku dnešnému dňu premlčané a v prípade uplatnenia na súde zo strany vlastníkov pozemkov je žiaduce uplatniť námietku premlčania,
  • vlastníci pozemkov nie sú oprávnení brániť akýmkoľvek spôsobom verejnému užívaniu stavby miestnej cesty (uložením prekážky, uložením štrku alebo kamenia a pod.),
  • obsahom zákonného vecného bremena je nielen právo užívať ale aj právo vykonávať starostlivosť a údržbu, vrátane rekonštrukcie uvedenej stavby (a to bez súhlasu vlastníkov pozemkov pod touto stavbou) – viď k tomu Komunálneho spravodajcu č. 1/2024.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?