Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva – zákonné náležitosti a obsah

I. VÝCHODISKÁ A PRÁVNY STAV

V ustanovení § 12 ods. 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa stanovuje, „že podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva“. Rokovací poriadok má teda upraviť aj úpravu týkajúcu sa zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva je v každej obci / meste iný, ale každý musí a mal by vyme­dzovať v časti týkajúcej sa zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva jej formálne a obsahové náležitosti a prípadne aj špecifiká zohľadňujúce potreby tejto obce.

A./ POJEM ZÁPISNICA A JEJ NÁLEŽITOSTI

B./ ZÁPISNICA AKO VEREJNÁ LISTINA

C./ ZVEREJŇOVANIE ZÁPISNICE

D./ ZÁSADY SPRACOVÁVANIA ZÁPISNICE

E./ OVEROVATEĽ A  ZAPISOVATEĽ ZÁPISNICE Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

F./ CHYBY PROTOKOLÁCIE ZÁPISNICE

G./ ZÁSADA KONKRÉTNOSTI (individuálnosti)

H./ PRÍLOHY ZÁPISNICE Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?