Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce – vzor s účinnosťou od 01.11.2023

I. VÝCHODISKÁ

 

Novelizovaný zákon je postavený na nasledovných princípoch:

  1.  zákon o majetku obcí sa zásadným spôsobom novelizoval – zákonom č. 137/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o ma­jetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  2. z pohľadu každej obce je nevyhnutné zásadným spôsobom dopracovať a zmeniť svoje „Zásady hospodárenia s majetkom obce“ a prípadne aj ďalšie normatívne predpisy, ak by boli v rozpore s hore uvedenou novelizáciou (najmä Štatút obce)
  3. rozsah novelizácie je taký, že odporúčame prijať úplne nové „Zásady hospodáre­nia s majetkom obce“ – a zároveň zrušiť nielen doterajšie zásady ale aj zosúladiť ostatné dokumenty obce

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?