Zástupca starostu po voľbách a poverený poslanec obecným zastupiteľstvom

I. VÝCHODISKÁ

 

Po voľbách je nevyhnutné znova obsadiť funkciu zástupcu starostu obce a tiež povereného poslanca obecným zastupiteľstvom, ktorý je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle zákona o obecnom zriadení.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

Právnu úpravu postavenia zástupcu starostu nachádzame v § 13b zákona Slovenskej národnej rady č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov.

 

§ 13b

Zastupovanie starostu

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?