Zmena financovania v školstve

I. VÝCHODISKÁ

 

Od 1. januára 2022 je účinný zákon č. 507/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

V čl. I. sa mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dochádza k zmene financovania súkromných škôl a školských zariadení a cirkevných škôl a školských zariadení tak, aby sa odstránilo nerovné postavenie zriaďovateľov týchto škôl v porovnaní so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov. Poskytovanie týchto finančných prostriedkov obcami zriaďovateľom súkromných škôl a školských zariadení a cirkevných škôl a školských zariadení sa mení z najmenej 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa, poslucháča a žiaka navštevujúcich školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na 100% sumy, ktorá je obciam poskytovaná vo forme podielu dane z príjmov fyzických osôb určeného na základe prepočítaného počtu detí, poslucháčov a žiakov súkromných škôl a školských zariadení a cirkevných škôl a školských zariadení podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?