Zmena zákona o majetku obcí (zákonom č. 173/2023)

I. VÝCHODISKÁ

 

1./ Od 1. novembra 2023 bude účinný zákon č. 137/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

2./ Z pohľadu každej obce je nevyhnutné zásadným spôsobom dopracovať a zmeniť svoje „Zásady hospodárenia s majetkom obce“ a prípadne aj ďalšie normatívne predpisy, ak by boli v rozpore s hore uvedenou novelizáciou (najmä Štatút obce).
Vzor aktualizovaných – nových zásad bude v samostatnom spravodajcovi č. 16/2023.

 

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

A./

V čl. I. sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Správa majetku obcí

V § 6 zákona o majetku obcí, ktorý upravuje majetkové postavenie obcí a ich organizácií sa dopĺňa povinnosť správcu majetku obce udržiavať majetok, zverený do správy v užívaniaschopnom stave a zhodnocovať ho. Spresňuje sa § 6 ods.5 zákona o majetku obcí tak, že je určené, že : „Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti, 19a) do kapitálového fondu obchodnej spoločnosti 19a) alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.“ V § 6a ods.2 zákona o majetku obcí sa spresňuje správa majetku v hlavnom meste Bratislava a v meste Košice. Upravuje sa tu právo mestskej časti na primeranú náhradu za zhodnocovanie spravovaného majetku. Tiež sa upravuje možnosť darovať nehnuteľný majetok obce.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?