Zmena zákona o slobodnom prístupe k informáciám od 01.01.2023

I. VÝCHODISKÁ

Od 1.januára 2023 je účinný zákon č. 428/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

V § 2 v odseku 3 sa spresňuje určenie povinných osôb tak, že povinnými osobami sú aj právnické osoby, ak v nich povinné osoby podľa § 2 odsekov 1 a 2 majú samostatne alebo spoločne aspoň väčšinovú priamu alebo nepriamu účasť, a ak súčasne
a) sú kontrolované povinnou osobou podľa odsekov 1 a 2, alebo
b) povinná osoba podľa odsekov 1 a 2 priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje viac ako polovicu členov ich riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.

 

Staré znenie §2 ods.3 :
„(3) Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa odseku 1 a 2 a zdravotné poisťovne. 2a)“

 

Nové znenie § 2 ods.3 :
„(3) Povinnými osobami sú ďalej zdravotné poisťovne. 2a) Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby, ak v nich povinné osoby podľa odsekov 1 a 2 majú samostatne alebo spoločne aspoň väčšinovú priamu alebo nepriamu účasť, a ak súčasne
a) sú kontrolované povinnou osobou podľa odsekov 1 a 2, alebo
b) povinná osoba podľa odsekov 1 a 2 priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje viac ako polovicu členov ich riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.“

 

Dopĺňa sa v § 3 ods.1 to, že právo na prístup k informáciám sa nevzťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícii, najmä na vytváranie výkladových stanovísk, rozborov, analýz, referátov, odborných stanovísk, politických stanovísk, prognóz a výkladov právnych predpisov a na vytváranie názorov.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?