Zmena zákona o sociálnych službách a jej dopad na financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb obcou

I. VÝCHODISKÁ

 

Od 1.januára 2022 je účinný zákon č. 484/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Na základe uvedenej zmeny zákona o sociálnych službách v § 8 ods.1 sa mení financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb obcou tak, že sa výslovne určuje, že žiadosť o poskytovanie sociálnej služby s finančnou podporou jej poskytovania z verejných prostriedkov môže odkázaná fyzická osoba podať kedykoľvek, aj počas poskytovania tejto sociálnej služby neverejným poskytovateľom, avšak bez finančnej podpory z verejných prostriedkov. Zároveň sa v § 75 zákona o sociálnych službách sa vypúšťa podmienka aby o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby obec požiadala.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?