Zmena zákona o účtovníctve

I. VÝCHODISKÁ

 

Od 1. januára 2022 je účinný zákon č. 456/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

Z pohľadu obcí je potrebné poukázať na ďalej uvedené zmeny zákona o účtovníctve. Účtovný doklad od 1.1.2022 nemusí obsahovať – § 10 ods. 1 písm. g) – označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia. Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva bude mať naďalej povinnosť, na výzvu daňového úradu alebo oprávneným osobám, poskytnúť pri kontrole prístup do softvéru na vedenie účtovníctva a účtovné záznamy, ktoré preukazujú označenie účtov, na ktorých sú účtovné prípady v účtovnej jednotke účtované. Táto povinnosť sa presunula do § 31 ods. 8. Podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad na účtovnom doklade môže byť nahradený elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom v zmysle § 32 ods. 3. Zákon mení § 22b upravujúci obsah výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy subjektov verejnej správy. Nové znenie § 22b ods. 3 : „ Výročná správa a konsolidovaná výročná správa za účtovné obdobie obsahujú účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a správu audítora k tejto účtovnej závierke a informácie najmä o

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?