Zmeny zákona o miestnych daniach – potreba zapracovania do VZN

I. VÝCHODISKÁ

Od 1. októbra 2023 je účinný zákon č. 198/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon č. 198/2023 Z. z.“).

Od 1. novembra 2023 je účinný zákon č. 278/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon č. 278/2023 Z. z.“).

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

Zmeny právnej úpravy sa dotýkajú nasledovných oblastí pôsobnosti obce – a zároveň budú vyžadovať ich zapracovanie do novelizácie všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach.

 

Ad 1. / Doplnenie dane zo stavieb

Ad 2. / Doplnenie § 98b – tzv. elektronické služby

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?