Zverejňovanie zmlúv od 31. marca 2022

I. VÝCHODISKÁ

 

Zákonom č. 395/2021 Z. z. sa od  31. marca 2022 mení zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov .

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

Od 31. marca 2022  obce, ich rozpočtové a príspevkové  organizácie  a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50% účasť budú povinné zverejňovať  zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

 

Podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č.211/2000 Z. z. a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy podľa §5a ods.3 zákona č.211/2000 Z. z. upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.

 

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?